Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets

De wereld om ons heen verandert, ook die van verkeersmanagement

 • Door een groeiende mobiliteitsbehoefte en een forse verstedelijkingsopgave neemt de druk op het bestaande wegennet in de komende jaren verder toe, waardoor de opgave voor het effectief uitvoeren van verkeersmanagement ook steeds groter wordt.
 • Van innovatie wordt veel verwacht, terwijl slimme voertuigen en Smart Mobility-toepassingen nog in de kinderschoenen staan.
 • Wat de invloed van deze opgaven en nieuwe toepassingen zal zijn op de infrastructuur en verkeersmanagement, is voor wegbeheerders nog onduidelijk.
 • Bovendien volgen de technische innovaties elkaar in hoog tempo op en is het dus onzeker wat er in de toekomst aan komt.

Bovenstaande leidt tot verdere vragen voor wegbeheerders 

 • Wegbeheerders weten nog onvoldoende wat er op het gebied van wegbeheer en fysieke infrastructuur noodzakelijk is de ontwikkelingen, met name op het gebied van slimme voertuigen en in-car informatievoorziening, te faciliteren.
 • Wegbeheerders weten nog onvoldoende over de impact van deze ontwikkelingen en innovaties om bij het maken van de afweging om in te blijven zetten op de huidige verkeersmanagement assets (veelal de VM spullenboel in eigendom van de wegbeheerder) of voor bepaalde verkeersmanagement taken over te stappen op nieuwe technologie. Of een combinatie daarvan.
 • Het tijdspad van aanleg en uitbreiding van fysieke infrastructuur en assets strookt niet met het tijdspad van technologische ontwikkeling.
 • Planning en realisatie neemt soms jaren in beslag en bij vervanging worden de assets en fysieke infrastructuur voor vele jaren aangelegd.
 • De onzekerheid over hoe de toekomst eruit gaat zien maakt het een lastige opgave om nu, met oog op innovatie, robuuste en toekomstvaste keuzes te maken. Want bij investering in assets gaat het bijvoorbeeld om grote bedragen met een afschrijving over vele jaren.
 • “Kunnen assets worden uitgefaseerd door de inzet van Smart Mobility-maatregelen?”, “Hoe moeten we omgaan met investeringen in DVM assets?” en “Moeten we de fysieke infrastructuur aanpassen voor slimme voertuigen?” - zijn daarom vragen die spelen bij veel wegbeheerders.

Om te bepalen wanneer een VM-asset vervangen kan worden is de volgende redeneerlijn opgesteld:   

De redeneerlijn die we hanteren bestaat uit het ontrafelen van de volgende onderdelen:

 • Om welke VM functies gaat het?
 • Welke doelstellingen zijn van toepassing op deze functie?
 • Betreft het een wettelijke taak, vigerend beleid of geen van beide?
 • Welke ontwikkelingen spelen er?
 • Kunnen we op basis van de ontwikkelingen aangegeven wat er nodig is om te zorgen dat deze bijdragen aan een mogelijke toepassing voor de invulling van de functie in plaats van de huidige asset?
 • We noemen dit kantelpunten en maken hierin onderscheid tussen een technisch, een functioneel en een wettelijk kantelpunt (regelgeving en richtlijnen). Bovendien geven we aan wanneer dit kantelpunt wordt verwacht en of dit een publiek of een private inzet betreft.

Op deze manier kunnen we voor elke functie aangeven in hoeverre nieuwe technologie een mogelijk alternatief is voor de assets die nu invulling geven aan het uitoefenen van de betreffende verkeersmanagement functie, en wanneer. 

Door echt te kijken naar de functie en niet te redeneren vanuit een asset voorkom je focus op de techniek in plaats van op het doel. Immers:

“Als je denkt vanuit een DRIP, dan krijg je ook een DRIP"

Alle Smart Mobility colleges op een rij 

In 2019-2020 organiseerde Platform WOW samen met Provincie Overijssel een reeks open colleges Smart Mobility, in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene Mobiliteit. Wegens grote interesse bieden we een vervolg, maar nu online, aan in de periode van 15 mei tot en met 3 juli 2020. Het totaaloverzicht van alle komende colleges vind je in dit nieuwsbericht. 

Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s
Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona
Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Terugkijken: open college Talking Traffic
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug