Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata

Terugblik

Op vrijdag 14 februari gaven Ineke Meijer van AT Osborne en Simone Schiebergen van Provincie Noord-Brabant een open college over de opgave die er ligt als het gaat om het leveren van mobiliteitsdata. Om je een beeld te geven van de inhoud van het open college is de middag samengevat in de volgende punten. Ook vind je onderaan van deze pagina de presentaties. 

  • In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) zijn tussen Rijk en regio’s afspraken gemaakt om als overheden versneld te digitaliseren en in 2023 de publieke data in het mobiliteitsdomein structureel op orde te hebben. Dit wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en alle landsdelen/regio’s in Nederland opgepakt onder de noemer ‘Digitalisering Overheden’. 
  • Het op orde brengen van de publieke data en digitale infrastructuur is van groot belang om met de mobiliteitsvraagstukken van vandaag en morgen om te gaan. 
  • Digitalisering door overheden in het mobiliteitsdomein zorgt voor een betere bediening van de reiziger/burger. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS), Talking Traffic en autonome voertuigen; waarbij goede data randvoorwaardelijk is voor het goed laten functioneren van deze diensten en technologieën. 
  • Digitalisering draagt er echter ook aan bij dat eigen overheidstaken efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden. Data helpt overheden om beter inzicht te krijgen bij het evalueren van beleid of het nemen van nieuwe investeringsbeslissingen (data gedreven beleid). Verdere digitalisering bij overheden kan ook tot financiële voordelen leiden, bijvoorbeeld doordat zo voorkomen wordt dat in verschillende organisatie-onderdelen dezelfde data wordt ingewonnen of ingekocht.   
  • Uitdagingen in de huidige praktijk van data ontsluiting en verwerking zijn het gebrek aan een goede beschikbaarheid en kwaliteit van data (volledig, correct, actueel, betrouwbaar). Ook ontbreekt het vaak nog aan eenduidigheid in definities en standaarden.
  • Er zijn veel stakeholders betrokken bij de digitalisering: zowel binnen een overheidsorganisatie (bij verschillende organisatie-onderdelen), als binnen een regio, als landelijk. Het is daarom essentieel om de publiek-publieke samenwerking goed vorm te geven en tot duidelijke afspraken te komen over rollen, taken en verantwoordelijkheden. 
  • Momenteel worden in elk landsdeel/regio Regionale Data Teams ingericht, met als doel om inliggende overheden op het gebied van digitalisering (data, privacy, security) te ondersteunen. Daarnaast wordt een Landelijk Dataketenoverleg ingericht, waarin de afstemming tussen de vertegenwoordigers van deze Regionale Data Teams, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de nationale dataloketten (waaronder de Nationale Databank Wegverkeersgegevens) plaatsvindt. Vanuit het Landelijk Dataketenoverleg zal ook de afstemming met de private partijen (afnemers en leveranciers van data) worden georganiseerd.

Sprekers

Ineke Meijer

AT Osborne

Managing consultant and project manager

Ineke Meijer

Samenwerkingspartners

Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Smart Mobility
Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'
Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?