Landelijke WOW-dag 2021

5 november 2021

Zonder elkaar ben je niks, met elkaar zijn we alles

Op vrijdag 5 november vindt de landelijke WOW-dag 2021 plaats. Hét tweejaarlijkse congres van (vaar)weg- en waterbeherende professionals die werkzaam zijn bij de overheid en samen het verschil willen maken. De actualiteit als het IPCC rapport, hoogwater en thuiswerken maken het duidelijker dan ooit: Zonder elkaar ben je niets en met elkaar zijn we alles.

We komen samen op een locatie waar je elkaar wat lucht en ruimte kunt geven. Met een activerend en stevig programma waarin klimaat, circulariteit, de vervangingsopgave van onze assets, data, hybride samenwerken èn fun een plek hebben! Experts uit het veld nemen je mee en zetten je aan het denken, of aan het werk.

Meer informatie over de sessies

Op twee momenten in het programma maak je jouw keuze. Lees hieronder wat er in de verschillende sessies aan bod komt.

11.30 uur - Kies jouw sessie

Publiek opdrachtgeverschap: blijf voorop lopen

Meebewegen is leuk, beïnvloeden nog mooier

BoomOnze toekomstige opgave voor het behoud van de gebouwde omgeving is groot en de kijk erop verandert. Waar de focus eerder lag op nieuwbouwprojecten, zien we nu een shift in denken richting toekomstbestendig beheer van onze arealen. Vaak in een programmatische aanpak.

Wat cruciaal is en blijft in deze transitie, is jouw rol als beheerder van een areaal en dus als publiek opdrachtgever. Wat betekent deze verandering van focus voor jouw werk? En nog interessanter: wat kun je doen om hier vat op te houden en de context waarin je werkt zo te beïnvloeden dat het klopt? Marleen Hermans, Hoogleraar aan de TU Delft, houdt zich bezig met het professionaliseren van opdrachtgeverschap in onze sector. Zij deelt niet alleen haar inzichten, maar vertaalt dit naar acties waarmee je ervoor zorgt dat je niet alleen mee kan bewegen, maar zelfs voorop gaat lopen in de transitie.

Samen met: Marleen Hermans (TU Delft), Maedeh Molaei (TU Delft), Pedram Soltani (TU Delft)

inspireren    -    professionaliseren    -    grip hebben

Tools-tour: werken aan een klimaatbestendige omgeving

Door de bomen het bos weer zien

Verbind alle thema'sAls professional heb je zo nu en dan, of juist dagelijks, te maken met klimaatadaptatie. Klimaatverandering raakt ons immers allemaal en we zetten met elkaar al vele stappen in de goede richting. De adaptatie tools en handvatten die we hierbij gebruiken ontwikkelen in razend tempo door. In deze sessie staan we aan de hand van een concrete casus stil bij tools die beschikbaar zijn voor verschillende fasen, doelgroepen en benaderingen. En welke recente ontwikkelingen we hierin (voor)zien.

Samen met: Anna Stolk (stichting CAS), Malou ten Have (stichting CAS)

tools    -    praktijkvoorbeelden    -    kennis delen

Onze civiele kunstwerken in een glazen bol

Oplossingsrichtingen naar een betrouwbare voorspelling

Uitleg bij brugDe kosten van instandhouding van onze Nederlandse civiele infra stijgen de komende decennia enorm. De meeste kunstwerken -met een technische levensduur van 60 tot 120 jaar- zijn aan grootschalige vervanging of renovatie toe. En het grootste deel hiervan is in beheer van waterschappen, gemeenten en provincie. Hoe maak je als assetmanager een betrouwbare voorspelling van het geheel, terwijl er nog zoveel onzekerheden zijn?

In deze sessie krijg je suggesties om deze enorme opgave aan te pakken. Arie Bleijenberg neemt je mee in het TNO-prognoserapport “Instandhouding civiele infrastructuur“, waarbij je een beeld krijgt van de aantallen, soorten en toestand van de assets. Vervolgens geven collega asset eigenaren vanuit hun perspectief een inkijk hoe zij de lange termijn vervangingsinvesteringen systematisch in beeld brachten, welke hobbels daarbij genomen werden en welke uitgangspunten er werden gehanteerd. Om te concluderen welke algemene lessen we hieruit kunnen leren, nu en straks.

Samen met oa: Arie Bleijenberg (auteur TNO-rapport), Yvonne Courage (Platform Bruggen), Ad van Vugt (Gemeente Den Bosch), Esther de Kleijn (Stadswerk072), Mozafar Said (Gemeente Rotterdam)

ervaringen delen    -    oplossingen    -    kennis delen

Circulaire stappen zetten in de regio

Want het bleef niet alleen bij praten in Friesland en Flevoland

HorizonDe duurzame circulaire economie is in opkomst en essentieel om de druk op het milieu te reduceren. Bij elke weg- en waterbeheerder vliegen woorden als circulariteit, duurzaamheid, klimaat en grondstofschaarste dagelijks over tafel. Een circulaire economie is logisch. Tegelijkertijd ervaren we allemaal, dat de eerste en volgende stappen niet zomaar gezet zijn.

Het vraagt samenwerking in de keten en in de regio. Soms is het zelfs nodig dat organisaties hun eigen belang ondergeschikt maken aan dat van het collectief. Zowel in Flevoland (De Bruggencampus) als in Friesland (Circulair Friesland) hebben ze dit ondervonden. In deze workshop delen ze meer dan graag hun kennis en ervaring over hoe er échte circulaire meters in de regio zijn gemaakt.

Samen met: Sjoerd Vrieswijk (Provincie Fryslân), Joost Bergers (Provincie Flevoland) en Tjibbe Winkler (Bruggencampus Flevoland)

kennis delen    -    praktijkvoorbeelden    -    ervaringen delen

Multiclouds: data opslaan, uitwisselen en delen in projecten

Pas als de samenwerking goed staat, kom je verder

DatabronnenExtreme water af- en toevoer door klimaatverandering, verbeteren van doorstroming op de weg bij groot onderhoud of veiligheid op bedienbare bruggen. Met de toekomstige opgaven die we als beheerders hebben neemt het belang van goed georganiseerde opslag en uitwisseling van data met de dag toe. Steeds meer gaat dit over de grenzen van onze organisaties heen. En de oplossing zit echt niet alleen in de techniek. Hoe combineer je verschillende databronnen, zonder compleet nieuwe systemen te moeten bouwen met elkaar? En hoe maak je daar goede samenwerkingsafspraken over?

Binnen DigiShape, het innovatieplatform voor digitalisering in de watersector, werken beheerders en toeleveranciers aan werkbare oplossingen. Aan de hand van praktijkcases van collega-beheerders delen we geleerde lessen, die kunnen bijdragen aan jouw ‘cloudstrategie’. Tevens komt een data en ontwikkelplatform aan bod, dat ieder nog meer kan helpen om die data bronnen bij elkaar te brengen.

Samen met: Chris Karman (DigiShape), Rina Clemens (Witteveen + Bos), Bart-Jan van Dijk (Evides)

praktijkvoorbeelden delen    -    lessen delen    -    community

Verduurzamen van onze wegverharding

Hoe meer opdrachtgevers instappen, hoe groter de gezamenlijke impact

WegVerduurzamen van onze wegverharding biedt één van de grootste kansen als het gaat om bereiken van onze klimaatdoelstellingen. Echter is vertrouwen krijgen in duurzame en circulaire alternatieven voor conventionele producten niet vanzelfsprekend. We behouden graag de hoge kwaliteitsstandaard, maar willen ook ruimte geven aan innovatie.

Provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland en Rijkswaterstaat trekken samen op in de ‘Buyer Group Duurzame Wegverhardingen’ om dit vraagstuk specifiek voor asfalt, verder te brengen. In deze sessie komt de strategie aanbod: sturen op reductie van milieubelasting van asfalt door uit te vragen met Milieukostenindicator (MKI), aangevuld met een aantal criteria om circulair gebruik van asfalt binnen de keten te borgen. En met aandacht voor innovatie. En de ambitie is: nog meer verschillende overheden, zowel gemeenten, waterschappen als andere provincies aansluiten.

Samen met Robert Rouwenhorst (Provincie Gelderland)

community    -    inspireren    -    ervaringen delen

Showtime: samenwerking door wil en durf

Succeselementen van vier WOW-prijs nominaties

Groepje weg- en waterbeheerdersSamen met alle waterschappen de crisis in de slibverwerking oplossen. Een dierentuin gebruiken als proeftuin voor innovaties. Elkaar al jaren van tevoren op de hoogte brengen van plannen in de ondergrond. En samen met bedrijven het regenwater afkoppelen alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Zonder samenwerking waren deze vier WOW-prijs nominaties niet ver gekomen en daar zijn ze met alle recht trots op. Hoe kan het dat hun project slaagde terwijl er velen voor hen sneuvelden? Vraag de projectleiders het hemd van het lijf in deze interactieve vraag- en antwoord sessie.

inspireren    -    praktijkervaring delen    -    inzichten

Meer informatie over de WOW-prijs nominaties en stemformulier

13.15 uur - Kies jouw sessie

Waterschap Limburg: Hoog water!

Hoe dit alles en iedereen activeert

HanddrukIn juli dit jaar viel er lokaal zo veel regen in Zuid-Limburg, dat buffers en beken het niet hielden. Soms stroomde er meer dan 30 keer zoveel water door een beek dan normaal. Daarnaast steeg ook het waterpeil van de Maas, door veel neerslag in België en Duitsland.

Wat volgde: Op 200 locaties 4,2 km demontabele keringen, binnen 5 uur gebouwd. 70 Pompen om het water in de beken weg te pompen. Meer dan 200.000 zandzakken. Duizenden bigbags. Hulp vanuit alle hoeken, waaronder ruim 300 militairen. Maar ook een unieke samenwerking met collega’s vanuit Rijkswaterstaat, waterschappen door heel het land, 800 vrijwillige dijkwachten en duizenden Limburgers.

In deze sessie gaan we in op wat deze omvang en snelheid vraagt van je organisatie, hoe dit alles en iedereen activeert en ook welke waardevolle informatie en lessen we hier nu al uit halen.

Samen met: Bart van den Berg (Waterschap Limburg), Guido Montulet (Waterschap Limburg)

inspireren    -    praktijkervaring delen    -    inzichten

De vervanging- en renovatie opgave als vliegwiel richting het duurzame alternatief

Herbestemmen en recyclen in de praktijk

VerbindenDe vervanging- en renovatie opgave is een complexe uitdaging. Tegelijkertijd biedt het momentum en kansen om écht grootschalig vernieuwende ideeën op het vlak van duurzaamheid door te voeren. We werken in 2050 tenslotte volledig klimaatneutraal en circulair met z’n allen. In deze sessie hebben we het over de (on)mogelijkheden in de transitie naar duurzame infra. Over hoe herbestemmen en hoogwaardig recyclen van vrijgekomen (elementen van) bruggen de boel versnelt. Aan de hand van ervaringen en lopende initiatieven, komen kansen en kopzorgen aan bod. Ook bespreken we wat we vinden dat centraal georganiseerd moet en wat decentraal kan. En wat dat dan weer vraagt van onze samenwerking met elkaar.

Samen met: Maya Sule (Rijkswaterstaat), Jan van Asten (Rijkswaterstaat) en Erik van Doorn (Dura Vermeer)

ervaringen delen    -    (on)mogelijkheden bespreken    -    inspireren

Inkopen van innovaties: hoe je dat met meerdere partijen inricht

De beheerder maakt opschalen van innovaties mogelijk

InnoverenOnze ambities op het vlak van duurzaamheid zijn groots. Logisch, want de opgave is niet alleen enorm in omvang, maar ook in complexiteit. Dit vraagt om vernieuwing op meerdere fronten: op technisch vlak, maar ook bij kennisopbouw en samenwerken. Gelukkig trekken overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hierin steeds meer samen op.

Bij vernieuwen hoort ook opschalen. Een bewezen innovatie wil je ten slotte breed toepassen. In deze sessie gaat het over hoe je een samenwerking van publieke organisaties zo inricht, dat het ontwikkeling en opschaling van innovaties, uiteindelijk samen met de markt, mogelijk maakt. Tipje van de sluier: De ervaring leert dat het vooral werkt om de beheerder van de assets ‘gewoon’ al bij het inkopen van de innovatie te betrekken.

Samen met: Jan Baltissen (Hoogwaterbeschermingsprogramma), Yuri Wolf (Rijkswaterstaat)

community    -    reflectie    -    kennis delen

Groeien naar datavolwassenheid

Scan je datastrategie, processen, data, technologie én mensen

DatabronnenNieuwe data en technologie geven legio mogelijkheden om ons werk slimmer, sneller en effectiever aan te pakken. Denk aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming, de inspectie van waterkeringen en kunstwerken en voorspellend onderhoud. Tegelijkertijd nemen de dilemma’s toe. Welke data mag je verzamelen? Hoe deel je data op een veilige manier? En hoe zorg je dat data onderdeel worden van je werkprocessen?

In deze sessie scan je de datavolwassenheid van jouw organisatie waarbij datastrategie, data, processen, technologie én mensen aan bod komen. Praktijkvoorbeelden én de toepassing van een systematiek op morele afweging helpen je om er in jouw werk ook daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen.

Samen met oa: Johan van Eyk (Rijkswaterstaat)

methodieken - praktijkvoorbeelden delen - toepassen

Hybride werken: Is er een 1-size-fits-all?

Is er nog ruimte voor apenstreken en kunnen we nog vlooien?

SamenwerkenDe komende tijd dwingt ons opnieuw om op een andere manier samen te werken. Van fysiek samen in één ruimte, naar online werken, naar het spannende hybride concept dat ons wacht. Dit geeft nieuwe technologische uitdagingen, maar er is een nog interessantere hobbel: ons gedrag!

Patrick van Veen is, naast gedragsbioloog, ook ervaringsdeskundige in online samenwerken. Zoom is al meer dan acht jaar zijn tweede kantoor. Hij kan ons bij uitstek meenemen in hoe het gaat als we weer terugkeren naar kantoor. Hoe blijven we als collega’s met elkaar in verbinding als we ‘hybride’ werken? Patrick geeft ons tips hoe de valkuilen te omzeilen en het beste te halen uit de hybride wereld. En dit vertelt hij allemaal aan de hand van gedrag van apen.

Betrokken bij deze sessie: Patrick van Veen

inspireren    -    inzichten    -    adviezen

Showtime: samenwerking door wil en durf

Succeselementen van vier WOW-prijs nominaties

Groepje weg- en waterbeheerdersMet elkaar de mobiliteitsdata in de regio visualiseren, elkaars wegen strooien, bruggen bouwen die je kunt hergebruiken en samen biobased asfalt aanleggen. Deze vier WOW-prijs nominaties zijn met recht trots op wat ze samen hebben bereikt.

Hoe kan het dat hun project slaagde terwijl er velen voor hen sneuvelden? Vraag de projectleiders het hemd van het lijf in deze interactieve vraag- en antwoord sessie.

inspireren    -    praktijkervaring delen    -    inzichten

Meer informatie over de WOW-prijs nominaties en stemformulier

Week van de WOW-factor

We organiseren de WOW-dag tijdens de Week van de WOW-factor. In deze week investeren we extra in het creëren van ontmoetingen, samenwerkingsverbanden en duurzaam inspiratie opdoen, door en voor weg- en waterbeheerders.