Klimaatregelen Euvelgunne

WOW-prijs genomineerde 2021

Waar werken jullie samen aan?

Klimaatverandering dwingt de gemeente om op bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen regenwater van het riool af te koppelen. De maatregelen die daarvoor nodig zijn bieden echter ook kansen om de omgeving mooier (groener) en leefbaarder (hittestress, biodiversiteit) te maken. Daar profiteren uiteindelijk alle betrokkenen van. Samen met de op Euvelgunne gevestigde bedrijven zoeken we naar meerwaarde-oplossingen die afgestemd zijn op de behoeften en wensen van elk bedrijf. Daarbij ontstaat een echte win-win situatie, want ook de kosten zijn lager dan bij inzet van reguliere maatregelen.

Stem op dit project

Uitleg van het project

Waar staan jullie met elkaar?

De samenwerking is begonnen in 2018, waarbij de gemeente Groningen initiatiefnemer was vanwege een door klimaatverandering overbelast rioolstelsel. In het project wordt gewerkt aan een duurzame relatie tussen de betrokken partijen. Tijdens de voorbereiding en realisatie van de maatregelen besteden we veel aandacht aan goede en transparante werkverhoudingen. Na de realisatie blijven de contacten in stand vanwege het doorlopende monitorprogramma en is er regulier overleg over zaken als beheer en onderhoud van de systemen. Het project fungeert tevens als platform voor de bedrijven om al hun water gerelateerde vragen te bespreken.

De samenwerking met de overheden en de bedrijvenvereniging ZO wordt momenteel al uitgebreid naar andere bedrijventerreinen in Groningen. De relatie tussen de gemeente, de waterschappen en de bedrijvenverenigingen zal in de toekomst alleen maar verder bestendigen.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

De aanpak is innovatief, duurzaam en deelbaar. Juist op bedrijventerreinen kunnen grote stappen worden gezet. Maatregelen om hittestress te voorkomen, de biodiversiteit te vergroten en het werkklimaat te verbeteren tikken hier meteen hard aan. Bovendien is er de ruimte om ook het water(keten)beheer hier duurzaam te maken. Dat laten we in de praktijk ook zien.

Zo hanteren we bijvoorbeeld het uitgangspunt dat regenwater primair als grondstof kan worden beschouwd waarvan we de waarde willen benutten. Het regenwater dat we opvangen proberen we in eerste instantie te gebruiken (spoelwater, waswater, proceswater, koelwater etc). Of we voeden er het grondwatersysteem mee (via de wadi’s). Die wadi’s richten we dan weer bij voorkeur zo in dat er een meerwaarde ontstaat (biodiversiteit, beplanting, schaduw, verdamping). Pas als infiltratie niet mogelijk (of onevenredig duur) is dan lozen we het direct op het oppervlaktewater.

Verder werken we niet vanuit één masterplan, maar willen primair maatwerk leveren. Vanuit de gemeentelijke doelstelling (afkoppelen) gaan we met elk bedrijf het gesprek aan over de doelen die zij zelf op gebied van waterbeheer willen bereiken (gebruik regenwater, vergroening pand, energiebesparing). We stellen gezamenlijk een plan op, waarna het bedrijf de opdracht geeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze combinatie, waarbij bedrijven een belang krijgen bij de maatregelen en inzicht krijgen in de mogelijkheden van lokaal waterbeheer, is nieuw in Nederland.

Het project is een showcase. Zo willen we andere bedrijven of bedrijventerreinen laten zen wat er allemaal mogelijk is en hen op die manier te inspireren. Enkele voorbeelden: een biodiversiteitswadi voor het stimuleren van biodiversiteit, een toepassing van regenwater als grondstof voor de productie van jenever en een wadi voor de verwerking van effluent van een helofytenfilter.

Wie werken er samen?

Gemeente Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Bedrijven Vereniging Zuid Oost en Hanze Hogeschool Groningen. In de uitvoering van het project wordt (voorjaar 2021) samengewerkt met: BMN-bouwmaterialen, Salomon’s Metalen, United Care Products, Perkin Elmer, Olijslager-verf, Feenstra-verwarming, Peitsman, UTS-van Hoek, Donkergroen, Hooghoudt-jenever. In de zomer zullen er naar verwachting meer bedrijven gaan deelnemen.

De eerste fase van het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen Assen.

Vragen over dit project?

Bjartur Swart
Bjartur Swart
Earth Care Solutions
Projectmanager