Robuust plan slibeindverwerking

WOW-prijs genomineerde 2021

Waar werken jullie samen aan?

De Nederlandse watersector kampt met een meerjarig tekort aan verwerkingscapaciteit om het zuiveringsslib uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verwerken. Jaarlijks wordt er zo'n 1,3 miljoen ton aan zuiveringsslib geproduceerd, maar dit gebeurt niet in een gelijkmatig tempo. De productie van slib is aan flinke fluctuaties onderhevig en dit gecombineerd met de krapte, heeft ertoe geleid dat een aanzienlijk deel met het nodige kunst- en vliegwerk en bijbehorende meerkosten moet worden afgevoerd.

De waterschappen, verschillende slibeindverwerkingsbedrijven, het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat, een aantal adviesbureaus en AquaMinerals hebben nu de handen ineengeslagen om de capaciteitsproblemen op te lossen. Er is een robuust plan ondertekend, waarin de waterschappen met elkaar afspreken dat er een centrale regie komt bij incidenten als gevolg van fluctuaties in de slibaanvoer en grote calamiteiten. Daarnaast wordt het totale systeem robuuster gemaakt en tegelijkertijd flexibel genoeg om nieuwe ontwikkelingen en innovaties een plek te geven.

Stem op dit project

Afleveren ontwaterd slib bij verwerker
Afleveren ontwaterd slib bij verwerker

Waar staan jullie met elkaar?

Het robuuste plan is in december 2020 vastgesteld door de 21 waterschappen en bevindt zich nu in de implementatiefase. In juli gaan we de regiefunctie op de incidentencapaciteit operationaliseren.

De samenwerking kent twee perioden. Van 2021 tot 2025 gaat het vooral om extra opslagcapaciteit voor het zuiveringsslib. Vanaf 2025 richten we ons op het alloceren van eindverwerkingscapaciteit. Ondertussen werken we aan de flexibilisering van het totale systeem om nieuwe ontwikkelingen en innovaties de ruimte te geven. De verduurzaming van het zuiveringsbeheer moet ook leiden tot een vermindering van het volume slib.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

RWZI TilburgOnze samenwerking is een mooi voorbeeld van individuele overheden die willen samenwerken en zich daarom verbinden aan een centrale regie. Er is al langer sprake van samenwerking van groepen waterschappen die de slibeindverwerking bij eenzelfde verwerkingsbedrijf hebben neergelegd, maar nu hebben we ook sectorbreed afspraken gemaakt voor de ontstane capaciteitsproblemen.

Wat blijkt: met onze gezamenlijke inzet en kracht zijn we nog beter in staat om incidenten aan te pakken. Als we het slibeindverwerkingsysteem bovendien als één geheel zien, zijn we als collectief flexibel genoeg om in te kunnen spelen op innovaties en technieken die het systeem verder verduurzamen. Op deze manier lossen we niet alleen in het hier en nu problemen op, maar bieden we ook ruimte voor technische innovatie.

SlibDe maatschappelijke impact van ons project is heel groot. We hebben een maatschappelijke taak, die we zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk willen uitvoeren. We willen kost wat kost voorkomen dat onze zuiveringsresultaten onder druk komen te staan doordat de slibverwerking niet op orde is. Met deze collectieve aanpak vergroten we onze wendbaarheid en doelmatigheid.

Wie werken er samen?

Alle 21 waterschappen, de verschillende slibeindverwerkingsbedrijven, het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat, advies- en onderzoeksbureaus en AquaMinerals.

Vragen over dit project?

Ruud van Esch
Ruud van Esch
Unie van Waterschappen
Senior beleidsadviseur