Pilot Kleirijperij en Brede Groene Dijk

In 2018 is het slibdepot bij Delfzijl (Oterdum) gevuld met baggerslib uit het Havenkanaal bij Delfzijl.

Projectbeschrijving

In de Eems Dollard is te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens en vaargeulen verzamelt zich veel slib waardoor regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn.

Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om dijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

In de Pilot Kleirijperij onderzochten Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en EcoShape verschillende manieren om slib om te vormen tot klei. Onderzoekers van EcoShape voeren praktijkproeven uit om te kijken welke manier van rijpen het best werkt.

Aanpak

In 2018 is het slibdepot bij Delfzijl (Oterdum) gevuld met baggerslib uit het Havenkanaal bij Delfzijl. In 2019 is het tweede depot met slib afkomstig uit Polder Breebaart bij Termunten gevuld. In de Kleirijperij rijpt het slib tot klei door processen als ontwatering, ontzilting en oxidatie. De Kleirijperij heeft verschillende proefvakken, zodat we verschillende varianten van rijping kunnen testen. In 2022 is 750 meter Brede Groene Dijk aangelegd. EcoShape gaat dit stuk 3 jaar lang monitoren.

Projectdetails

Regio: provincie Groningen

Samenwerkingspartners: Rijkswaterstaat, provincie Groningen, Groningen Seaports, Waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en EcoShape

Relevant voor: waterschappen, gemeenten en provincies

Contactpersoon

Jelle-Jan Pieterse

Waterschap Scheldestromen

Technisch Manager Projectorganisatie Waterveiligheid (POW)

Erik Jolink

Waterschap Hunze en Aa's

Projectmanager

Bekijk meer inspiratieprojecten