De regionale aanpak Human Capital Agenda Smart Mobility

De ontwikkeling van Smart Mobility gaat snel. Om kansen die Smart Mobility biedt te verzilveren, zijn acties op het gebied van menselijk kapitaal dringend nodig, want Smart Mobility capaciteit en expertise is bij wegbeheerders weliswaar in ontwikkeling, maar momenteel volgens menigeen nog te beperkt aanwezig. Bovendien lijkt het met name de grote overheden te lukken om van idee tot uitvoering en van pilot tot implementatie te komen, terwijl dit voor kleine- en middelgrote overheidsorganisaties nog niet eenvoudig is. Om regio’s hierbij te helpen is de regionale aanpak Human Capital Smart Mobility bedacht en ondertussen met succes uitgevoerd in regio Zuid-West Brabant en regio Oost Nederland. Regio Noord (Groningen, Fryslân, Drenthe) en regio Noord-West (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) zijn op dit moment druk bezig met de regionale aanpak human capital Smart Mobility.

Aanpak en resultaat van deze regionale aanpak

 • De kern van de regionale aanpak bestaat uit een sessie waarin we in regionaal verband onderzoeken welke versterking van het menselijk kapitaal in de regio nodig en wenselijk is.
 • Hiervoor maken we gebruik van de Human Capital Scan, om de bestuurskracht, de samenwerkingskracht, de innovatiekracht en de uitvoeringskracht in de regio inzichtelijk te krijgen. Vanuit deze breedte is het makkelijk schakelen naar de prioritaire thema’s (bijvoorbeeld digitalisering/data top 15, hubs/deelmobiliteit/ketenmobiliteit, of de werkgeversaanpak).
 • Dit wordt vervolgens in twee verdiepingssessies nader onderzocht.
 • Eindresultaat van de regio-aanpak is een actieplan met concrete acties op het gebied van human capital voor de regio.

Met jouw gemeente of regio aanhaken? 

Heb je ook interesse om met jouw gemeente/regio aan te haken bij een bestaande- of nieuwe regio aanpak? Of heb je ideeën over de Human Capital Agenda Smart Mobility? Neem dan contact op met Natalie Veenkamp.

Neem contact op met Natalie

Natalie Veenkamp

DTV consultants

Procesbegeleider Leren en ontwikkelen

Natalie Veenkamp

Human Capital Agenda Smart Mobility

De regionale aanpak human capital Smart Mobility is onderdeel van de Human Capital Agenda (HCA) Smart Mobility. Deze agenda is vorig jaar in het leven geroepen door de samenwerkende overheden en heeft dit jaar een vervolg gekregen. En dat is niet voor niets, want naast de inhoudelijke kant van Smart Mobility vraagt de HRM kant dringend om aandacht als we Smart Mobility oplossingen een structurele plek willen geven in organisaties om beleidsdoelen te bereiken.

Onder human capital verstaan we: 

 • capaciteit: zittend- en (aantrekken van) nieuw personeel
 • (andere/nieuwe) kennis en competenties, ervaring
 • opleiding en cursus, inzetten trainees en stages
 • kennisuitwisseling
 • (inbedding in) werkprocessen die daarmee samenhangen
 • (regionale)samenwerking

De focus in 2021

Voor dit jaar ligt de focus van de Human Capital Agenda op de volgende vier onderwerpen.

 1. Het uitrollen van de regionale aanpak op meerdere plekken in Nederland, voortbouwend op de resultaten van het experiment vorig jaar. Toepassen van de Human Capital Scan en komen tot regionale actieplannen human capital.
 2. Nieuwe leervormen ontwikkelen
 3. Werken aan een langetermijnvisie op de ‘HCA Smart Mobility’
 4. Communicatie en promotie van de Smart Mobility Academy, inclusief het linken van andere platforms hieraan. Op de Smart Mobility Academy is een overzicht te vinden van alle cursussen, opleidingen en andere (online) leervormen die er zijn op het gebied van Smart Mobility. Deze zijn overzichtelijk gelabeld op doelgroep, onderwerp/thema en type leervorm. Ook vakken en opleidingen van hbo’s en universiteiten zijn toegevoegd aan de leeromgeving. Neem een kijkje op de Academy.

Ga naar de Smart Mobility Academy

Doel regionale aanpak Smart Mobility

De bij punt 1 genoemde regionale aanpak human capital Smart Mobility heeft ten doel om in de regio’s te onderzoeken welke acties op het gebied van human capital regio’s kunnen helpen om Smart Mobility oplossingen (laagdrempelig) in te zetten om (hun regionale, slimme) mobiliteitsdoelstellingen te bereiken. Daarbij sluiten we aan bij urgente vraagstukken, prioriteiten en wensen van de regio en ook zoveel mogelijk bij bestaande structuren, zoals bijvoorbeeld het dataketen overleg, regionale samenwerkingsverbanden, et cetera.