Waterstand meter

Kijk het Webinar Droogte in Nederland met lessons learned terug

Op maandag 29 april gaf Bart Vonk van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een webinar over de aanpak van deze droogteproblematiek in 2018. De aanpak werd uitgevoerd conform het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.

Je kunt het webinar hier terugkijken. Onderaan deze pagina staan de vragen en antwoorden die tijdens het webinar niet meer behandeld konden worden.

Spreker 

Bart Vonk werkt sinds 1990 in verschillende functies bij Rijkswaterstaat. Sinds 2010 is hij coördinerend adviseur Waterveiligheid bij de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat. Hij heeft daarbij ook de rol van voorzitter Landelijke Coördinatiecommissies Overstromingsdreiging (LCO) en Waterverdeling (LCW). 

Vragen en antwoorden

Wat zijn de links van de filmpjes in het webinar?

Waterverdeling in Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=eDfLdGL5nxg

Verdringingsreeks: https://www.youtube.com/watch?v=0eBB-MURX8A

Is het een idee om gelijkend aan de waterveiligheid ook een risico benadering voor droogte (kans*gevolg) in te voeren o.b.v. schade versus preventie en hierin te investeren qua maatregelen?

Dit is een beleidsmatige vraag, die in kader van Deltaprogramma zoetwater en Wabes opgepakt worden.

In het Deltaprogramma, onderdeel waterbeschikbaarheid, zijn curves gemaakt met daarin de kans op het onderschrijden van een bepaalde afvoer en/of waterstand, zodat stakeholders beter inzicht hebben in de kans op een bepaalde droogtegebeurtenis en op basis daarvan een risicoafweging kunnen maken (bv. investeren in andere vormen van koeling, andere waterbronnen dan alleen opp. water, waterbesparende maatregelen, gesloten productiesystemen, waterzuiveringen etc.).

Vanuit de beleidstafel droogte wordt ook aanbevolen dat de waterbeheerders in gesprek gaan met belanghebbenden over de risico’s op watertekorten en wat de waterbeheerders wel en niet kunnen doen en om informatie uit te wisselen over de mogelijkheden die belanghebbenden hebben om risico’s te beperken. Dit wordt opgepakt door het Deltaprogramma Zoetwater. Voor meer informatie: Neeltje Kielen.

Wordt deze webinar ook verder naar buiten gecommuniceerd. Ik denk dat dit een heel duidelijk verhaal is voor alle Nederlanders, zodat er ook begrip komt voor de keuzes die gemaakt worden in NL.

Goed om te horen dat je het een duidelijk verhaal vindt. In 2018 hebben we tijdens de droogte veel (media-)aandacht gehad. Hierin hebben wij steeds goed aan het publiek uit kunnen leggen hoe wij (dreigende) watertekorten managen. Ook in het huidige droogteseizoen zullen we die communicatie weer oppakken. En intensiveren naar mate de droogte toeneemt. De informatie uit het webinar wordt, onder andere, gebruikt als basis in deze communicatie. De boodschap is dus hetzelfde, de manier en het moment waarop het gecommuniceerd wordt naar het grote publiek vindt plaats in nauwe samenwerking met onze afdeling communicatie.

Welke aanbeveling is gedaan over de dreigende zettingsschade? Volgen er bijvoorbeeld afspraken over structureel verhogen grondwaterpeil in zettingsgevoelige gebieden?

Via bijgevoegde link kun je het antwoord op je vraag bij aanbeveling 7 hierover teruglezen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/04/rapport-eerste-fase-beleidstafel-droogte

Daarnaast loopt er nog een studie naar de effecten van oppervlakte waterbeheer en grondwaterbeheer op verzakkingen binnen de beleidstafel droogte. Deze studie loopt nog zeker door tot september 2019 en waarschijnlijk zelfs langer.

Oordeel over voorbereiding watertekort: plaatje op dia 34 laat zien dat ongeveer 25% het onvoldoende of slecht vond, maar er wordt gezegd dat 90% het goed vond? Is dit een foutje in het diagram?

Ik citeer uit de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 25 april: "Op grond van een online-enquête werd vastgesteld dat bijna 90% van de betrokkenen de crisisbeheersing, alles overziend, als voldoende of goed waardeerde. Bijna 70% van de respondenten van de enquête vond de voorbereiding voldoende of goed en 90% van hen gaf aan voldoende of veel vertrouwen te hebben in de voorbereiding op een watertekort in de toekomst."

Wordt het effect van 2018 op beplantingen gemonitord in 2019 e.v. m.b.t. droogte en verdamping? Resultaat kan zijn adviezen voor aanplant van meer droogte resistente soorten en rassen?

Terreinbeheerders monitoren de effecten van de droogte op natuur. Afgelopen jaar waren alle schades nog niet zichtbaar. Deze schades zullen naar verwachting dit groeiseizoen beter in beeld komen. Daarnaast worden in de Deltaprogramma’s Ruimtelijke Adaptatie, Zoetwater en Agrarisch Waterbeheer gekeken naar eventuele effecten van klimaatverandering op de zoetwatervoorziening.

Is er behoefte aan grondwater en integraal oppervlaktewater ervaring van 'werkloze' ouderen?

In de droogte 2018 hebben we inderdaad de deskundigheid van de Vereniging Oud Rijkswaterstaters (VOR) benut om te bezien of we op de juiste koers zaten met het managen van de droogte. Dit heeft ons toen erg goed geholpen. In voorkomende gevallen zullen we daar zeker weer gebruik van maken. 

Dit webinar is georganiseerd in samenwerking met Skillstown.