WOW en fietsers

23 september 2013

Inmiddels ben ik teruggetreden uit het bestuur van WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) waarin ik voor de Unie van Waterschappen participeerde. Vanwege mijn leeftijd mag ik andere dingen gaan doen, waaronder meer recreatief fietsen.

Waterschappen die zorg dragen voor wegen? Dat lijkt een paradox, maar niets is minder waar. Vijf van de 25 waterschappen zijn (nog steeds) tevens wegbeheerder. Weliswaar met een aanzienlijk wegenareaal maar toch nemen wij (waterschappen) een bijzondere positie in. Onze focus ligt voornamelijk op de fysieke instandhouding van het wegennet op het platteland en de verkeersveiligheid. Dus ook van een groot areaal (recreatieve) fietspaden.

En die taak willen we zo goed mogelijk uitvoeren. Daarom hecht ik aan de bijeenkomsten van WOW: dit biedt ons de mogelijkheid aan te sluiten bij de goede ervaringen van andere wegbeheerders, samen te werken, kennis te delen en te innoveren.

In deze tijd is samenwerken noodzakelijker dan ooit. Elkaar ontmoeten, leren kennen en echt samen doen. WOW is uitgegroeid tot een platform dat er toe doet!

In juni 2011 is er een bestuurdersdag gehouden op initiatief van toen nog de initiatiefgroep WOW: we wilden meer bestuurlijk commitment voor de activiteiten vanuit de basis. Aan het einde van die dag zijn tien concrete onderwerpen genoemd waarop verdere samenwerking opgepakt kan worden, zoals gladheidbestrijding en assetmanagement. In het bestuur WOW is vervolgens geconcludeerd dat het onderwerp elektrische fietsen en snelle fietspaden vooralsnog geen onderwerp voor WOW was.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR,2012) zijn de bepalingen voor de fiets echter uitgebreid. Met het volledig toedelen van het fietsbeleid aan de decentrale overheden zijn ook de ambities verhoogd en zijn de hoofdeisen directheid, samenhang, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort toegevoegd. En ook is er meer aandacht voor fietsparkeervoorzieningen. Als recreatieve fietser constateer ik dat het multifunctionele gebruik van fietspaden (rappe trappers, recreatieve fietsers en E-bikers) leidt tot een toename van het fietsverkeer, ook uit de kwetsbare groepen, en tot onveilige situaties. De portefeuillehouders verkeersveiligheid in de Drechtsteden ondertekenden onlangs het manifest: "Ieder verkeersslachtoffer is er 1 teveel. Maak van de Nul een Punt." Elektrische fietsen en snelle fietspaden daarom nu een punt op de WOW-agenda!!

 Henk Peelen

Henk Peelen

Directeur Regulering

Waterschap Hollandse Delta