Wat beweegt de fietser?

18 april 2016

Belevingsonderzoek fiets-weggebruikers 2016

In 2015 is, in opdracht van WOW een belevingsonderzoek uitgevoerd naar de wensen en meningen van weggebruikers in Nederland. In het verlengde hiervan is WOW van plan om in 2016 een verkenning naar de belangstelling uit te voeren voor een belevingsonderzoek fiets-weggebruikers. Bij een positieve uitkomst is de vervolgstap het daadwerkelijk uitvoeren van het belevingsonderzoek fiets.

Doelstelling van het belevingsonderzoek fiets-weggebruikers is het achterhalen van de tevredenheid van de fietsers over de fietswegen. Hiermee krijgen beheerders inzicht in de aspecten waarover de fietsers tevreden zijn en de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. Het is uiteindelijk aan de beheerders om, indien mogelijk, de verkregen inzichten in acties om te zetten.

WOW zal voor de begeleiding van dit onderzoek zorgen en de fiets-wegbeheerders – provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat – bij elkaar brengen, maar ook kennisorganisaties zoals ANWB en Fietsersbond betrekken.

Projectleider van het belevingsonderzoek fiets-weggebruikers 2016 is Elena Ruseva van ProRail, die een jobrotation bij Rijkswaterstaat doet in het kader van de Strategische Alliantie tussen Rijkswaterstaat en ProRail en uitwisseling van kennis en ervaring tussen beide organisaties. Ruseva: “In april 2016 ga ik actief aan de slag met deze mooie klus. Dat betekent zo snel mogelijk belanghebbende partijen benaderen en de verkenning opstarten. Bij een positieve uitkomst is de vervolgstap het opzetten van een werkgroep en een klankbordgroep. In de werkgroep gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de belangrijkste onderwerpen voor het tevredenheidsonderzoek en dat vorm geven in de vragenlijst. Dit moet plaatsvinden voor het zomerreces, zodat het daadwerkelijke onderzoek bij de gebruikers in het najaar plaats kan vinden. Ik wil leden van WOW, die mee willen denken en betrokken willen zijn bij het belevingsonderzoek fiets, van harte uitnodigen om contact op te nemen via elena.ruseva@rws.nl.”