Stedelijk verkeersmanagement: wat heb je er aan?

18 januari 2018

Voor de zomer van 2018 organiseren we wederom twee regionale WOW-bijeenkomsten voor alle wegbeheerders waar we laten zien waar we staan en ieders commentaar, ideeën en feedback mee kunnen nemen in de ontwikkelingen. Kijk hier voor meer informatie over het programma en aanmelden voor de bijeenkomst in Amersfoort (21 juni) en Leiden (5 juli).

Thematafel 'Stedelijk Verkeersmanagement'

De aantrekkingskracht van steden neemt toe. Komende decennia wordt voor steden een sterke groei verwacht van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers. Deze groei biedt kansen, maar ook uitdagingen, onder andere op het vlak van mobiliteit. Meld je nu aan voor de twee bijeenkomsten Stedelijk Verkeersmanagement in juni en juli.

Om de toenemende mobiliteit in goede banen te leiden, zal stedelijk verkeersmanagement een steeds grotere rol gaan spelen. De thematafel ‘Stedelijk Verkeersmanagement’ van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad onderzoekt welke rol dat is en hoe stedelijk verkeersmanagement kan helpen bij het faciliteren van de groeiende en veranderende vraag naar mobiliteit. Daarbij gaat het om mogelijke ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, maar ook om ontwikkelingen in het verkeer zelf, zoals het gebruik van verschillende modaliteiten en de verschuiving daarin. Daarnaast zijn ook andere aspecten van belang zoals de organisatie, effectiviteit en zichtbaarheid van stedelijk verkeersmanagement en de borging van de kennis van dit boeiende vakgebied.

Twee onderwerpen om verder uit te werken

De LVMB-thematafel ‘Stedelijk Verkeersmanagement’ heeft op basis van drie WOW-bijeenkomsten in 2016 gekozen om twee onderwerpen verder uit te werken: evaluatie & zichtbaarheid en multimodaliteit. Hoe evalueer je verkeersmanagementmaatregelen in de stad en hoe maak je de resultaten zichtbaar voor bestuurders? Wat is het optimale gebruik van het vervoersnetwerk en de bijbehorende vervoersmiddelen en hoe zorg je ervoor dat dit bereikt wordt? Hoe weeg je de belangen van de verschillende modaliteiten af binnen de stedelijke context van verkeersmanagement? Voor beide onderwerpen is een plan van aanpak opgesteld.

Evaluatie en zichtbaarheid

Voor evaluatie en zichtbaarheid is vooral gewerkt aan het verzamelen en delen van kennis met betrekking tot effectiviteit van stedelijk verkeersmanagement. Daartoe wordt een inventarisatie gedaan van reeds uitgevoerde evaluatiestudies, zodat kentallen bepaald kunnen worden. Bij stedelijke wegbeheerders is navraag gedaan naar studies, rapporten en kwantitatieve informatie. Deze informatie wordt momenteel in rij en gelid gezet en de resultaten daarvan worden de komende maanden gepresenteerd.

Multimodaliteit

Voor het onderwerp multimodaliteit wordt een leidraad ontwikkeld voor het opstellen van een netwerkvisie met een multimodaal karakter. Aanleiding daarvoor is de gesignaleerde toenemende behoefte bij wegbeheerders aan handvatten en afwegingskaders voor meer modaliteiten dan alleen de auto in het stedelijk verkeersmanagementbeleid en bij concrete toepassingen als bijvoorbeeld VRI’s. In 2018 worden bij verschillende wegbeheerders pilots uitgevoerd, waarbij het conceptueel kader in de praktijk wordt beproefd. Met de opgedane ervaring wordt in een later stadium de leidraad opgesteld.

Praktijkvoorbeelden Slim managen van verkeer

Verder maakt het CROW zijn website geschikt voor de trukendoos ‘Slim managen van verkeer’. Wegbeheerders kunnen hierop straks praktijkvoorbeelden laten zien die wel of niet werken, zodat andere wegbeheerders daarvan kunnen leren. Ook is de behoefte gepeild voor een quick scan tool om prioriteitskeuzes bij VRI’s en andere kruispunten te onderbouwen. Deze behoefte blijkt er te zijn, zodat in 2018 hier verder aan gewerkt gaat worden.

Meer informatie over de LVMB-thematafel

Terry Albronda (Groningen), Florence Bloemkolk (Amsterdam), Judith Boelhouwers (Rotterdam), Robbert van der Kleij (Den Haag), Peter Jan Klevens (Utrecht), Emile Oostenbrink (CROW), Jeroen Rauwers (Nijmegen), Henk Taale (RWS & TU Delft) & Ariea Vermeulen (Platform WOW).