Test header

Samenwerking bij zorgplicht waterkeringen

24 oktober 2016

Samenwerking bij Zorgplicht waterkeringen

De zorgplicht waterkeringen houdt in dat beheerders de wettelijke taak hebben om de primaire kering aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te zorgen.

Verschillende beheerders trekken samen op in het ontwikkeltraject zorgplicht. In dit traject staat leren van elkaar centraal. Om kennisuitwisseling tussen de keringbeheerders te stimuleren is de zorgplicht-bibliotheek opgezet. In deze online bibliotheek kan iedereen die betrokken is bij de zorgplicht documenten en praktijkvoorbeelden met elkaar delen.

De ‘trekkers’ van de zorgplicht van alle waterschappen en Rijkswaterstaat trekken in collegiaal verband op verschillende manieren samen op. Zij helpen elkaar met vragen en delen kennis en ervaringen over uitdagingen in de ontwikkeling van de zorgplicht op de primaire waterkeringen. Bijvoorbeeld; hoe neem je het bestuur mee in het formuleren en bepalen van de ambitie op de zorgplicht? Na vaststelling van de gezamenlijke visie op de zorgplicht (mei 2015) is samen met RWS ook een stuurgroep zorgplicht ingericht. De stuurgroep vervult een rol in het faciliteren, verbinden en monitoren van een aantal zorgplicht ontwikkelingen.

In opdracht van de stuurgroep zijn afgelopen jaar werkgroepen van start gegaan om gezamenlijk producten te ontwikkelen, zoals een handreiking voor het opstellen van een rapportage zorgplicht. De werkgroepen werken zoveel mogelijk samen met andere initiatieven en programma’s, zoals het PIW (Programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen). Tussenproducten worden voorgelegd aan het platform Waterkeringbeheer als klankbord. De Unie van Waterschappen en STOWA faciliteren en ondersteunen de waterkeringbeheerders in dit samenwerkingsproces. 

De waterkeringbeheerders zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een set basiseisen voor de uitvoering van de zorgplicht die gehanteerd kan worden als gezamenlijk minimumniveau en waarop de eigen ambitie geformuleerd kan worden. Deze basiseisen vormen een meetlat van, voor en door de beheerders. Tegelijkertijd blijft elke waterkeringbeheerder verantwoordelijk om de eigen ambitie te bepalen en te realiseren. De basiseisen hebben betrekking op inspectie, onderhoud, bediening, calamiteitenzorg, vergunningverlening,toezicht & handhaving en het beheren van de dagelijkse gegevens voor de primaire waterkeringen. De basiseisen zijn ontwikkeld in samenwerking met waterschappen, RWS en ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en in samenspraak met het platform Waterkeringbeheer. ILT heeft aangegeven gebruik te willen maken van de set basiseisen om de uitvoering van de zorgplicht te beoordelen. De basiseisen zijn nog niet bestuurlijk vastgesteld. De voorlopige eisen worden op de bijeenkomst ‘Klaar voor de zorgplicht!?' op 17 november gepresenteerd.

Wil je meer weten? Neem een kijkje op:

www.zorgplichtwaterkeringen.nl

Daar staan ook nieuwsberichten en nieuwsbrieven.