Regio WOW voor Zuid-Holland samen met BEREIK!

09 juli 2012

In Zuid-Holland zijn we in juni gestart met een nieuwe regio-WOW! In plaats van een nieuw regionetwerk van wegbeheerders te bouwen hebben we eerst onderzocht of we gebruik kunnen maken van al bestaande netwerken, die zich (ook) richten op samenwerking van wegbeheerders. Het idee erachter is dat we op die manier makkelijker, sneller en beter in staat zijn elkaar te vinden dan wanneer we opnieuw het wiel gaan uitvinden. Welnu, zo'n netwerk blijkt er inderdaad te zijn in de vorm van BEREIK!

Dit is een samenwerkingsorganisatie van de zes grote weggerelateerde overheden binnen Zuid-Holland: Rijkswaterstaat (RWS), provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag en Rotterdam, stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam. Het werkgebied was tot voor kort beperkt tot stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden, maar op verzoek van de moederorganisaties is dit inmiddels uitgebreid tot de gehele provincie Zuid-Holland.

In haar werkplan voor 2012 had BEREIK! al de intentie opgenomen bijeenkomsten te organiseren voor wegbeheerders in Zuid-Holland. Een aantal bijeenkomsten heeft al plaatsgevonden, zoals gladheidbijeenkomsten en een symposium op het gebied van Dynamisch Verkeers Management.

BEREIK! is bereid de invulling van regionale bijeenkomsten voor WOW in Zuid-Holland ter hand te nemen omdat dit in het verlengde van de eigen voornemens en taakstelling ligt. WOW geeft mede sturing op de onderwerpen en de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten. BEREIK! en WOW hebben het voordeel dat ze allebei profiteren van elkaars netwerken. WOW is op deze manier beter in staat de landelijke WOW doelen te laten uitrollen over Zuid-Holland; BEREIK! op haar beurt vindt het cruciaal gebruik te kunnen maken van het netwerk van WOW, het WOW-logo en vermelding van de bijeenkomsten op de WOW-website.

Afgesproken is regionale themabijeenkomsten te gaan organiseren. De eerste bijeenkomsten gaan over Incident Management (als uitvloeisel van een onlangs gehouden rampenoefening in de Hubertustunnel in Den Haag), afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen, CAR, vri's, gladheidbestrijding, tunnelbeheer en gezamenlijke inkoop, beheer en onderhoud. Andere onderwerpen voor bijeenkomsten staan nog in de steiger: human factors, datahuishouding en Beter Benutten in Zuid-Holland.

Inmiddels zijn er al twee regionale themabijeenkomsten geweest, namelijk die over Incident Management en over afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen. De bijeenkomst over IM toonde aan hoe belangrijk het is dat hulpdiensten en wegbeheerders van rijk, provincie en gemeenten goed met elkaar communiceren over onvoorziene verstoringen op het regionale wegennet. In de bijeenkomst over afstemming van wegwerkzaamheden werd duidelijk dat een centrale vorm van regio-ondersteuning en regie op regelscenario's de wegbeheerders kan helpen hun afstemming en communicatie naar weggebruikers voor elkaar te krijgen.

Al met al ontrolt de regio-WOW in Zuid-Holland zich voortvarend en dat is een belangrijke extra impuls voor de ontmoeting en samenwerking van wegbeheerders!
Petra Delsing
Petra Delsing,


 
directeur Stadsbeheer
gemeente Den Haag