Kamervragen over normen bruggen

19 mei 2016

Kamervragen over te strenge normen voor bruggen

Constructieve veiligheid is al vaker onderwerp van gesprek binnen platform WOW. Recent nog kwam het vervangingsvraagstuk van kunstwerken aan de orde bij de wegbeheerdertalks op de Intertraffic. Hierbij kwam ook de vraag naar voren of sommige bruggen niet veel langer mee kunnen. Eind vorig jaar waren er over dit onderwerp al kamervragen gesteld vanwege mogelijk te strenge normen voor bijvoorbeeld gemeentelijke bruggen die helemaal niet zo zwaar worden belast als waar de normen mee rekenen. De normen in de NEN 8700-serie regelen het veiligheidsniveau voor bestaande bruggen. Door een onvolledige toepassingsbeschrijving en niet eenduidige interpretatieregels stelt deze norm de constructeurs nog steeds voor vraagtekens. De belangrijkste discussie bij NEN 8700 spitst zich toe op het rechtmatig toepassen van het afkeurniveau bij de beoordeling als publiekrechtelijke ondergrens voor de constructieve veiligheid.

Uitkomst van de kamervragen is nu dat Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst, een verkennend onderzoek laat uitvoeren naar de toepassing van de regelgeving bij de beoordeling van bestaande bruggen door gemeenten. Dit staat te lezen in de beantwoording van de Kamervragen door Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. De Kamervragen en de beantwoording ervan zijn te volgen via de volgende site:

http://infrabeheer.org/2016/ministerieel-onderzoek-naar-de-toepassing-van-de-nen8700-binnen-de-gemeenten/

SBRCURnet
Beheerders van gemeenten en provincies, ondersteund door een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat hebben zich verenigd in het SBRCURnet platform Constructieve veiligheid kunstwerken. Het eerste doel is een behoefteverkenning en aansluitend het opstellen van een richtlijn met maatwerk voor lokale bruggen.