Altijd wat met water

02 juli 2012

Het is altijd wat met water. Er is te veel, er is te weinig, het is te vuil; we hebben continu zorg om en over water. In de eerste week van januari had het noorden van het land te kampen met ernstige wateroverlast. De waterschappen moesten vol aan de bak en het leger kwam er aan te pas om mee te helpen de zaak beheersbaar te houden. Bestuurders kwamen bijeen in crisiscentra om bij deze dreigende ramp te kunnen besluiten tot de juiste maatregelen. Dan een maand later. Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, maakt voor het oog van heel Nederland op 8 februari bekend dat de Tocht der Tochten toch niet kon doorgaan. IJsmeesters die dagelijks aan voltallig uitgerukte media meldden hoe het erbij stond met de ijsvloer. Ook dat is waterbeheer. In de periode daaraan voorafgaand heeft buiten het oog van de camera's nauwgezet overleg plaatsgevonden tussen de mensen van Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en "De Vereniging". Wanneer stopt het waterschap met het bemalen? Wanneer kondigt de provincie een algemeen vaarverbod af? Een soms moeilijke afweging tussen het belang van droge voeten, het economisch belang van de beroepsvaart en de wens van iedereen om na 15 jaar toch weer eens een echte schaats-Elfstedentocht te verrijden. Dit zijn zomaar twee momenten die zullen terugkomen in de jaaroverzichten van 2012 en waar waterbeheerders in verschillende hoedanigheden volop in de schijnwerpers en het licht van snorrende camera's stonden.
Natuurlijk doen waterbeheerders het hele jaar door hun werk, ook als er geen camera's en hongerige journalisten zijn die elke beweging willen vastleggen. Vanuit verschillende organisaties zullen zij de waterbelangen zo goed mogelijk behartigen. En daar liggen nu juist de WOW-kansen; het bij elkaar brengen van verschillende disciplines met hun verschillende taken, waarin nog meer synergie is te brengen. Deze winst zal dikwijls zijn te pakken op de snijvlakken waar de verschillende waterbeheerders elkaar ontmoeten. Immers daar is "werk met werk" te maken. In WOW-verband gaan we in kaart brengen waar deze breukvlakken met synergiekansen zijn. Door dit zichtbaar te maken in een kansenkaart en door waterbeheerders met elkaar in contact te brengen mag worden verwacht dat er nieuwe samenwerkingsinitiatieven zullen ontstaan. Immers, wie wil er nu niet efficiencyvoordelen inboeken door samen te werken met collega's? En da's nu precies een van de voornaamste doelstellingen van Water Ontmoet Water; het stimuleren van samenwerking tussen water- en vaarwegbeheerders.Albert Stuulen

Albert Stuulen,

Hoofd Beheer & Onderhoud,
Provinciale Waterstaat Fryslân