Aan de slag!

06 september 2012

Deze nieuwsbrief laat weer zien dat WOW bruist en bij veel collega's interesse oproept. Wegbeheerders ontmoeten elkaar niet alleen, maar gaan ook daadwerkelijk aan de slag. Er is veel animo en bereidheid om van elkaar te leren en het wegbeheer in Nederland op een (nog) hoger peil te brengen. Ik verwacht uiteindelijk dat dit echt wat gaat opleveren omdat we meer en beter samenwerken: meer prestaties voor minder geld.

Chris de Vries

Samen met mijn collega's Nienke Zeijlemaker (Rijkswaterstaat Noord-Holland) en Frans Cornelis (gemeente Amsterdam) hebben we het initiatief genomen een regionale WOW Noord-Holland op te zetten. De startbijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar, kennismaken met WOW en verkennen of en zo ja op welke gebieden/thema's vervolg activiteiten kunnen plaatsvinden. Deze bijeenkomst vond op 5 juli jongstleden plaats in Haarlem. Mijn conclusie was dat er veel animo was om vervolgactiviteiten te ontplooien en ook (niet onbelangrijk) bereidheid vanuit aanwezigen daar aan mee te doen en een bijdrage leveren.

Wat kwam er dan zoal op tafel? Ik noem een aantal voorbeelden: zaken rond beheersystemen en data op orde, de methodiek van inspecties voor kunstwerken, op netwerkniveau beter afstemmen van verkeersregelinstallaties, het samenwerken op gebied van zoutinkoop en gladheidbestrijding (geïnspireerd door het Overijsselse voorbeeld) en ten slotte het in een vroeg(er) stadium bekend maken en afstemmen van meerjaren onderhoudsplannen (werken samenvoegen, minder hinder en betere regioregie. Binnenkort zal ik met de collega-initiatiefnemers en een aantal deelnemers vervolgstappen voorstellen.

Met gepaste trots wil ik wijzen op het gezamenlijke WOW initiatief om te komen tot een opleidingsprogramma assetmanagement. Voor alle weg- en waterbeheerders in Nederland, voor ons op maat gemaakt door het programmabureau WOW, in samenwerking met een aantal collega's in het land. Het programma is gesplitst in een korte managementopleiding en een wat uitgebreider programma voor de collega's die dagelijks met assetmanagement bezig zijn. Dit vind ik nu een mooi voorbeeld van samenwerking: niet ieder voor zich, toegesneden op de eigen problematiek en ambities, relatief goedkoop om te ontwikkelen en niet duur om deel te nemen.

Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over deze interessante opleiding!

Veel leesplezier en groet,

Chris de Vries, 

Directeur Beheer en Uitvoering
Provincie Noord-Holland