Water Ontmoet Waterdag 2011

Datum 01 november 2011
Locatie Brabanthallen, Den Bosch

Op dinsdag 1 november organiseren we de tweede landelijke Water Ontmoet Water-dag. De dag staat net als de voorgaande keer in het teken van ervaringen uitwisselen, netwerken, inspiratie opdoen en leerzame voorbeelden van (geslaagde samenwerking in) waterbeheerders uit de praktijk uit te wisselen met inbreng van collega-beheerders uit rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en havens. Het thema van dit jaar is 'Samen Uitvoeren'.

Programma

9.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Start plenair programma met:

 • Opening door dagvoorzitter, Corné Nijburg, directeur Water Governance center
 • Toespraak Theo van de Gazelle, voorzitter Water Ontmoet Water
 • De WOW makelaar interviewt medewerkers en directeuren
 • Intermezzo

11.15 Eerste workshopronde met aparte sessie voor Young Professional Network WOW. Andere thema's:

 • Samen Uitvoeren in het WOW café
 • Informatievoorziening
 • Assetmanagement
 • Inkoop en aanbesteding
 • Vergunningverlening en handhaving
 • Crisisbeheersing
 • Verkeersmanagement
 • Kennis en ervaring uitwisselen

12.30 Netwerklunch met volop gelegenheid tot onderlinge ontmoeting en een gevarieerde informatiemarkt

14.00 Tweede workshopronde

15.15 Pauze

15.30 Plenaire afsluiting met:

 • interview door dagvoorzitter met Kees Vonk (waterschap Rivierenland) en Joost de Ruig (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) over concrete samenwerking tussen hun organisaties
 • Bekendmaking winnaar WOW prijs 2011
 • Kort interview door dagvoorzitter met initiatiefnemers
 • Tweede intermezzo

16.15 Afsluiting door dagvoorzitter en borrel

17.00 Einde

Workshops Water Ontmoet Waterdag 2011

Samen uitvoeren

WOW-café: in informele setting met elkaar leren van succesvolle projecten

WOW-café:in informele setting met elkaar leren van succesvolle projecten

Sprekers: diverse projectleiders van voorbeeldprojecten, en de aanwezigen zelf.
Begeleiding: drs. Wendy Nieuwland (Gewoon aan de slag)

In het WOW-café zetten we op innovatieve wijze, in café-setting, een levendige dialoog op rondom vragen die er echt toe doen: wat maakt dat geslaagde samenwerkingsprojecten zo succesvol zijn?
Allereerst presenteren enkele succesvolle samenwerkingsprojecten zich kort. Je kiest zelf van welke twee je hier iets wilt horen, de rest bewaar je voor de markt:

- Friese Meren                        
- Gezamenlijk optreden grote evenementen
- Ruimte voor de Rivier                                                                    
- Hoogwaterbeschermingsprogramma
- Samenwerking Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland       
- Dynamisch Waterbeheer
- Varen doe je samen                                                                        
- Vuilwaterloket
- Vispassage Caspargouw                          
- Ikonderzoekwater.nl
- Samen werken, samen varen                                                      
- Koopmanspolder

Vervolgens gaan we met elkaar de successen van deze projecten een stap verder brengen. We leren van elkaar en bouwen voort op elkaars inzichten.

Drankjes zijn aanwezig. De tafels zijn onze notitieblokken.

Niet alleen praten over 'Samen Uitvoeren', maar het ook gewoon doen!

Informatievoorziening

WaterWiki of WOWpedia?

Waterwiki of WOWpedia

Sprekers: Rolf Müller (DLG) en anderen

Samenwerken - elkaar begrijpen - uitwisselen van gegevens - betekenis geven aan begrippen - delen van kennis. In de wereld van het watersysteem en de vaarwegen.

In deze workshop gaan we samen bepalen wat de belangrijkste meerwaarde en risico's zijn van een digitaal platform voor het delen van kennis en hoe deze eruit kan komen te zien! Verder staan we stil bij de vraag hoe een WaterWiki of WOWpedia levendig gemaakt en gehouden kan worden!

"Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment."

Assetmanagement

Praktische samenwerking tussen waterschap en provincie: kans voor de toekomst

Praktische samenwerking tussen waterschap en provincie: kans voor de toekomst

Sprekers: W. van Dijk (waterschap Zuiderzeeland) en K. van der Wielen (provincie Flevoland)

Er zijn vaak meerder organisaties die op of in het water actief zijn, zij het vaak vanuit verschillende achtergronden en taken. Het Bestuursakkoord Water pleit voor een eenduidige taakverdeling en daardoor een gedeeltelijke herschikking van bevoegdheden tussen Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Is dat in alle gevallen de oplossing? De stelling is, dat in bepaalde gevallen nauwe samenwerking met goede onderlinge afspraken ook er voor zorgt dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruiker c.q. de samenleving goed is en blijft.

Planmatig Beheer & Onderhoud

Sprekers: Paul Driegen en Linda Böcker (Provincie Zuid-Holland)

Te weinig budget voor goed onderhoud aan vaarwegen? Te weinig grip op de omvang van het onderhoud aan vaarwegen? De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren een methodiek ontwikkeld en uitgevoerd om het vaarwegareaal trajectsgewijs en planmatig te onderhouden. Naar aanleiding van deze methodiek heeft het bestuur vertrouwen gesteld en is er nu voldoende budget om de vaarwegen op een goed niveau te onderhouden. Nieuwsgierig hoe de provincie dat doet? 

Inkoop en aanbesteding

Ruimte voor de rivier: aanbesteden en samenwerken

Sprekers: prof. dr. ir. Chris Zevenbergen (Dura Vermeer, TU-Delft, UNESCO-IHE), ir. Dirk Jan Zwemmer (Boskalis), ing. Jaap Zanelli (RWS - PDR), ir. Jeroen Rijke (UNESCO-IHE)

In deze workshop worden op interactieve wijze lessen getrokken uit het programma Ruimte voor de Rivier over aanbesteden en samenwerken. Het programma Ruimte voor de Rivier is door het Deltaprogramma en Rijkswaterstaat een voorbeeld genoemd voor nieuwe manier van samenwerken tussen de publieke en private sector en tussen verschillende overheden onderling. Prof. dr. ir. Chris Zevenbergen, coördinator van een wetenschappelijke evaluatie over de organisatie van Ruimte voor de Rivier uitgevoerd door UNESCO-IHE en TU-Delft, zal de innovatieve aspecten van Ruimte voor de Rivier toelichten. Ir. Dirk Jan Zwemmer, projectleider van Boskalis voor de realisatie van de Nederrijn projecten, en risicomanager ing. Jaap Zanelli zullen hun ervaringen toelichten over de samenwerking tussen RWS en de private sector in het kader van innovatief aanbesteden. Vervolgens worden door middel van een quiz de verschillende perspectieven van innovatief aanbesteden en innovatieve samenwerkingsvormen bediscussieerd.

Geïntegreerde contracten: a serious game

Sprekers: Steven Bookelmann (Heleco Advies & Training) en Marco Hofman (Programmamanager Infra, Provincie Noord-Holland)

Geen of weinig ervaring met een DB(F)M-project? Niet zo gek, want deze projecten zijn er niet zoveel en duren ook nog eens lang. Toch is het interessant om kennis te maken met dit type contracten omdat het ook kennis en inzichten geeft die bruikbaar zijn voor andere geïntegreerde contracten. Met een serious game kan je in een korte tijd gevoel krijgen voor de risico's en kansen van zo'n contract. In de workshop gaan we samen aan de slag met een serious game die de toepassing van DB(F)M-contracten simuleert. We gaan ervaren wat de effecten zijn van keuzen aan de aannemers en opdrachtgeverskant in de aanbesteding en uitvoering van een DB(F)M contract.

Vergunningverlening en handhaving

De kr8 van leanmanagement

Sprekers: Ing. M. (Marion) Wierda MPM (Waterschap Rivierenland) en Ir. M. (Margo) de Wolf (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

Lean management is afkomstig uit de autoindustrie, maar blijkt ook goed toepasbaar op andere soorten werk zoals vergunningverlening. Het omvat een uitgekiende toolbox voor procesverbetering die helpt om sneller, beter en goedkoper resultaten te boeken. Maar het betekent ook een cultuur van continu verbeteren waar professionele medewerkers de ruimte krijgen. Paradoxaal? Jazeker, maar het werkt. Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland delen hun ervaringen. 

Waterbeheerders samen sterk in de regio

Spreker: Lotje de Haas

Werk mee aan concrete samenwerking in vergunningverlening en handhaving.

Vergunningverlening en handhaving leent zich uitstekend voor een nauwe samenwerking tussen RWS en waterschappen. Je kunt denken aan slim samenwerken bij luchtsurveillances of waterschappen die voor RWS de LOTV-controles uitvoeren of gemeentelijke rioleringsplannen beoordelen. Maar ook het gebruik maken van elkaars specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van BRZO. En zo zijn er nog heel veel onderwerpen te bedenken. In deze workshop zullen we concrete voorstellen uitwerken.Redeneer vanuit de kracht van je eigen organisatie en vanuit de gezamenlijke kracht als waterbeheerders, en lever direct een bijdrage aan doelmatiger waterbeheer in Nederland en de uitvoering van het Bestuursakkoord Water.

Crisisbeheersing

Chemie-Pack: de lessons learned van een ramp

Spreker: Arthur Meuleman, sectorhoofd Watersystemen, Waterschap Brabantse Delta
Op 5 januari 2011 ontstond even voor half drie brand bij het bedrijf Chemie-Pack in het haven- en industriegebied Moerdijk. De hulpdiensten beseften zeer snel dat het hier ging om een ernstig incident waarbij (mogelijk) gevaarlijke stoffen betrokken waren. Waterschap Brabantse Delta, onder meer verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de sloten, beken en regionale  rivieren in dit gebied, heeft 33 miljoen liter vervuild slootwater en 1.900 ton vervuilde slootbodem verwijderd, opgeslagen in watertanks en verwerkt. De operationeel leider vanuit het waterschap neemt u mee door de gebeurtenissen vanuit het oogpunt van het waterschap. Wat ging er goed en welke leerervaringen heeft het waterschap uit deze ramp getrokken?

Droogte van 2011

Sprekers: Herbert Berger en Roel Doef (beiden Rijkswaterstaat)

Tijdens de workshop zal Herbert Berger de ervaringen vanuit de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) toelichten; Roel Doef zal de discussie leiden. De LCW maakt deel uit van het Watermanagementcentrum Nederland, het centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem.

Kennisbehoud in tijden van crisis

Spreker: Aad Dollee (Rijkswaterstaat, Waterdienst)

De crisisorganisatie van het Watermanagementcentrum Nederland alarmeert en informeert als er sprake is van watercrises. De kennis om dit goed te doen zit verspreid over ongeveer honderd mensen. Deels is de kennis geborgd in modelsystemen, handboeken en beschrijvende rapporten. Het verloop in de bezetting vraagt om gerichte ontsluiting van de geborgde kennis. Met de workshop 'Kennisbehoud in tijden van crisis, a serious game' ervaart u hoe de kennis wordt ontsloten.

Verkeersmanagement

Blauwe Golf - afstemmen bedientijden

Spreker: B.F. Bosman (Bart) ( Provincie Noord-Holland)

Brugbediening staat steeds zwaarder onder druk. De provincie Noord-Holland is routecoördinator van de westelijke staande mastroute, welke 21 objecten kruist in het beheer van het Rijk, ProRail, Provincie, Hoogheemraadschap en twee gemeenten. Naar aanleiding van het politieke verzoek voor (uitbreiding van) spitssluitingen heeft de provincie een onderzoek gestart voor het beter afstemmen van de bedientijden. De uitdaging zit er nu in om de bedientijden bestuurlijk vast te stellen. Tijdens de workshop worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en gaan we discussiëren over hoe de adviezen bestuurlijk vastgesteld kunnen worden.

Werkwijzer Minder Hinder bij werken aan de vaarweg "Korte klappen, snel door!"

Spreker: Paul van der Maat (Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum)

MinderHinder bij werken aan de vaarweg. Dat is waar een vaarwegbeheerder naar streeft!
Maar wat betekent dat in de praktijk? Welke maatregelen moet een vaarwegbeheerder nemen om de hinder rond werken aan de vaarweg te beperken? Daarover gaat deze informatieve Workshop Werkwijzer MinderHinder Vaarwegen.

Scheepvaartverkeersmanagement op corridors

Sprekers: Christiaan van der Maarel en Ronald van Meggelen (Rijkswaterstaat)

Door toenemend gebruik van onze vaarwegen neemt de druk op ons (als vaarwegbeheerders) toe om de bestaande infrastructuur zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Wat we zien is dat een aantal beheerders, zoals Rijkswaterstaat, volop bezig is om dit scheepvaartverkeer betrouwbaar, veilig en schoon over de vaarwegen te begeleiden en waar nodig te sturen. Hiertoe wordt het scheepvaartverkeersmanagement steeds verder geprofessionaliseerd. Aan de ene kant wordt steeds meer corridorgericht gewerkt, wat betekent dat meerdere vaarwegbeheerders bij de aanpak en uitvoering betrokken worden. Aan de andere kant hebben we nieuwe taakuitvoeringsconcepten en IT- instrumenten nodig om deze taken goed uit te voeren. Graag presenteren wij u de ontwikkeling die Rijkswaterstaat hiertoe, met het project VCM, heeft ingezet.

Overig

Hoe tevreden is de gebruiker nu echt?

Spreker: Ellemieke van Lamoen (RWS DVS)

Petje op Petje af, wat weet je van de vaarweggebruiker! Hoe kunnen we voor alle vaarwegen in Nederland een eenduidig onderzoek doen en gezamenlijk lessen trekken?

Sociale media voor water- en vaarwegbeheerders

Spreker: Jojanneke van den Bosch

Je komt meer te weten over de online dialoog: Twitter, Facebook en Linkedin. Hoe vind je online wie je wilt bereiken? Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen? Welke kansen liggen er voor beheerders? Do's en don'ts en handreikingen.

Young Professional Network

Sprekers: Aimée Mostert en Ronald Wielinga (Platform WOW)
 
Ben jij jonger dan 36 jaar en wil jij graag meedenken en meedoen aan het opzetten van een overkoepeld jongerennetwerk? Je maakt kans om zitting te  nemen in het Young Professional Netwerk. Vanuit de initiatiefgroepen WOW worden concrete dillema's neergelegd bij dit YPN en een gezamenlijk advies wordt neergelegd bij de initiatiefgroep. Daarnaast worden de jong professionals gezien als innovatieve krachten die het bestuur actief attenderen op relevante ontwikkelingen. Denk en doe mee op 1 november. Schrijf je in voor deze workshop!