Erasmus brug Rotterdam met scheepvaart eronder

Bijeenkomst Smart Shipping

Datum 12 juni 2019
Tijd Inloop met demonstraties vanaf 13.00 uur. Start programma 14.00 uur.
Kosten geen
Locatie omgeving Rotterdam (locatie volgt)
DoelgroepWaterbeheerders en geïnteresseerde wegbeheerders

Digitalisering van de scheepvaart en kansen voor de overheid

Op woensdag 12 juni organiseren we samen met Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat een bijeenkomst over Smart Shipping. Het doel van de bijeenkomst is om praktijkvoorbeelden en kennis te delen, zodat we op de hoogte zijn van de elkaars projecten en elkaar kunnen inspireren.

Nieuwe manier van werken

Door het digitaliseren en het delen van informatie kan de scheepvaart slimmer, gebruiksvriendelijker en efficiënter worden. De ontwikkeling van betere sensoren en besturingsalgoritmes maakt het mogelijk om schepen autonomer of zelfs geheel zonder bemanning te laten varen. Op de Nederlandse wateren wordt momenteel praktijkervaring opgedaan door het uitvoeren van testen en experimenten. Verschillende marktpartijen hebben aangekondigd toekomst te zien in remote controlled en/of autonomous shipping. Dit dwingt ons om na te denken over nieuwe manieren van werken. 

Vragen die ontstaan

 • Wat betekent Smart Shipping voor het huidige scheepvaartverkeer op de rivieren en kanalen en welke impact heeft dit op de verkeersbegeleiding en inspecties?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in het slim delen van informatie en digitalisering?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de digitale omgeving veilig blijft?
 • Hoe past een autonoom varend schip in regelgeving en certificering?
 • Kan een Smart Ship omgaan met de huidige infrastructuur zoals vaarwegmarkeringen, bruggen en sluizen?
 • Wat zijn de kansen voor beheerders en de eigen vloot met Smart Shipping?

Op 12 juni gaan we onder meer in op deze vragen. We organiseren vijf workshops over verschillende deelonderwerpen, waar je er twee van kunt kiezen. In elke workshop krijg je meerdere presentaties over praktijkervaringen met Smart Shipping. ​

Programma

13.00: Inloop met demonstraties van Smart Ships.

14.00: Opening door dagvoorzitter Patrick Potgraven van Rijkswaterstaat. Welkomstwoord door René de Vries (Havenbedrijf Rotterdam) en Nancy Scheijven (Rijkswaterstaat). 

14.30: Keynote: recente ontwikkelingen in Smart Shipping door Harmen van Dorsser van Havenbedrijf Rotterdam.

14.45: Workshopronde 1: keuze uit een van de vijf onderwerpen (zie onderaan voor de workshop beschrijvingen)

 • Inspecties met Smart Shipping oplossingen
 • Visie op de (eigen) vloot
 • Intelligent Corridor Management
 • Regelgeving
 • Dataveiligheid en Blockchain

15.30: Pauze

16.00: Workshopronde 2: keuze uit een van bovenstaande onderwerpen

16.45: Afsluiting door dagvoorzitter Patrick Potgraven

17.00: Borrel

Beschrijving workshops 

1. Inspecties met Smart Shipping oplossingen

Nadere invulling volgt.

2. Visie op de (eigen) vloot

Nadere invulling volgt

3. Intelligent Corridormanagement 

- Presentatie Smart Patrol door William Vermeulen (Rijkswaterstaat - VWM)

Benieuwd hoe drones ingezet worden bij incidenten op het water? Of hoe slimme camera's op sluizen bijdragen aan een vlotte & veilige bediening? De challenges bij Smart Patrol zorgen voor innovaties die de scheepvaart slimmer en veiliger maken.

Blauwe golf infographic- Presentatie 'Ervaringen van Blauwe Golf in Zuid-Holland' door Jillis Mani / Ellen van der Knaap (Provincie Zuid-Holland)

Binnen het project Blauwe Golf Verbindend (BGV) verzamelt en verspreidt de Provincie Zuid-Holland en haar partners realtime informatie over actuele en geplande brugopeningen. Van de provincie Zuid-Holland ontvangt BGV sensorinformatie over de status van bruggen. Daarnaast toont BGV de beschikbaarheid van ligplaatsen in de havens van Amsterdam en Rotterdam. Met de gegevens uit het webportaal kunnen navigatiesystemen op de weg en op het water rekening houden met brugopeningen en kunnen schippers eenvoudig vrije ligplaatsen vinden in de haven. Het portaal is nu ruim een jaar in gebruik: wat zijn de ervaringen en wat zijn de volgende stappen?

4. Regelgeving

- Presentatie Juridische verkenning door Melanie Kalis (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat / HBJZ)

De techniek achter Smart Shipping is in opkomst, maar hoe zit het met wetgeving? Wat mag er nu al en waar moet de wetgeving nog op worden aangepast om scheepvaart met minder bemanning toe te staan? De Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken zocht het uit.

- Presentatie Dataprivacy & AIS door Karin de Jong (Rijkswaterstaat - VWM)

Met een AIS-systeem aan boord geven schippers elkaar scheepsinformatie en actuele locaties door. Sinds 2014 is dit voor de binnenvaart verplicht. Handig voor verkeersmanagement, voor bedienaars bij sluizen en bruggen of bij het ondersteunen in complexe verkeerssituaties. Externe partijen willen graag toegang tot de AIS-data die Rijkswaterstaat verzameld. Waarom willen zij dit en waarom deelt Rijkswaterstaat deze informatie niet?

5. Dataveiligheid en Blockchain

- Presentatie RiverGuide & vaarweginformatie.nl door Paul van der Maat (Rijkswaterstaat - VWM)

Nu steeds meer real-time informatie over de vaarweg en vaarweggebruikers beschibaar is ontstaan nieuwe apps en websites voor de scheepvaart, bijvoorbeeld RiverGuide. Handig voor de schippers van vandaag, essentieel voor vergaande automatisering in de toekomst.

Digitale brugDigital Inland Waterway Area, visie op connectiviteit en dataveiligheid op de vaarwegen door Matthijs Punter (TNO)

TNO schreef in 2017 het advies voor de Europese Commissie getiteld “Towards a Digital Inland Waterway Area and Digital Multimodal Nodes”. In de komende jaren wordt dit geïmplementeerd, met als doelen: verbeterd verkeersmanagement, slimmer navigeren, een betere integratie met andere modaliteiten en het terugdringen van de administratieve lasten. Digitalisering is daarvoor een belangrijk middel. In de presentatie wordt ingegaan op de manieren waarop de benodigde data op een veilige en gecontroleerde manier gedeeld kan worden op de vaarwegen. Met als belangrijke vraag daarbij: hoe zou dit gedaan kunnen worden op zo’n manier dat dit veilig is én haalbaar en betaalbaar voor de sector.


Blockchain- Presentatie Blockchain toepassing in de binnenvaart, ervaringen vanuit de pilot afvaltransport Rotterdam – Duisburg door Jacqueline Schardijn (InnovationQuarter)

In de binnenvaart wordt er nog heel veel papier gebruikt. In het kader van Smart Shipping loopt er een project in Zuid-Holland met blockchain waarin een pilot gedaan wordt met digitaliseren van formulieren in het afvaltransport. Het doel is om middels blockchain technologie een transparantere, duurzamere en efficiëntere manier van toezicht en handhavingsprocessen in de binnenvaart sector te bewerkstelligen. Met dit project wordt gebouwd aan een blockchain platform dat ervoor zorgt dat alle ketenpartners realtime inzicht krijgen. Door de processen te digitaliseren zal er een versnelling van de doorvoer van goederen plaatsvinden. Wat zijn de ervaringen van de pilot en wat zijn de volgende stappen?

Direct aanmelden